ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET SCHILDERSBEDRIJF,
AFWERKINGSBEDRIJF OF GLASZETBEDRIJF IN NEDERLAND
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. De opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het werk is
opgedragen.
2. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het werk
opdraagt.
3. Het bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen en de
voor het werk geldende voorschriften en voorwaarden.
4. Het werk: het uit te voeren werk of de te verrichten levering of dienst.
5. De overeenkomst: de definitieve opdrachtverlening van opdrachtgever aan
opdrachtnemer.
6. Dag: kalenderdag.
7. Werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemene erkende, of
voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag.
8. Offerte: de schriftelijke aanbieding met de omschrijving van het werk.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en
overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
2. In de offerte van opdrachtnemer zijn deze algemene voorwaarden van
toepassing verklaard. Bij opdrachtbevestiging door opdrachtgever kan deze
toepasselijkheid niet opzij worden gezet. Ook indien bij opdrachtbevestiging de
opdrachtgever zijn algemene voorwaarden toepasselijk verklaart, dan wel
bedingen in de algemene voorwaarden van opdrachtnemer opzij zet, geldt dat
niettemin de algemene voorwaarden van opdrachtnemer integraal van
toepassing zijn.
3. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in de algemene voorwaarden en
de bepalingen uit de overeenkomst zullen de bepalingen uit de overeenkomst
voorrang hebben boven de bepalingen in de algemene voorwaarden.
Artikel 3 Offerte
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, wat wil zeggen dat opdrachtnemer niet gehouden
kan worden deze gestand te doen.
2. Elke offerte is een ondeelbaar geheel en geldt gedurende 30 dagen na
dagtekening, tenzij het uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
3. Alle aanbiedingen vinden plaats volgens bestek en/of prijsaanvraag.
4. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
5. De offerte vermeldt, indien mogelijk, het tijdstip waarop het werk aanvangt.
6. De offerte geeft inzicht in de prijs en de prijsvorming methode die zal worden
gehanteerd, aanneming, richtprijs of regie.
a. Bij de prijsvorming methode “aanneming” komen de partijen een vast
bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht.
b. Bij de prijsvorming methode “richtprijs” doet de opdrachtnemer een zo
nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.
c. Bij de prijsvorming methode “regie” doet de opdrachtnemer nauwkeurige
opgave van de prijsfactoren uurtarief en eenheidsprijzen van benodigde
materialen en hulpmiddelen.
7. Indien na een offerte een opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de
voorbereiding en het opstellen van de offerte in rekening worden gebracht. De
opdrachtgever moet hiermee vooraf schriftelijk instemmen.
Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van de offerte
door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.
Wijzigingen in de overeenkomst, of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn
alleen schriftelijk overeen te komen.
Artikel 5 Prijswijziging
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor overeengekomen prijzen te verhogen.
Dit kan alleen gemotiveerd, vooraf voor nog niet verschuldigde termijnen. De
verhoging moet het gevolg zijn van een na de totstandkoming van de overeenkomst
optredende verandering van omstandigheden. Deze moet van zodanige aard zijn dat
van opdrachtnemer de gebondenheid aan de overeengekomen prijzen naar alle
redelijkheid niet kan worden verlangd.
Artikel 6 Rechten en Verplichtingen: Opdrachtnemer
1. De opdrachtnemer zal het werk naar de bepaling van de overeenkomst
uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van
de opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.
2. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk het daarop van
toepassing zijnde bestek in acht, zoals dit van kracht zal zijn, ten tijde van de
uitvoering van het werk.
3. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door
daartoe bevoegde personen.
4. De opdrachtnemer is, in het geval de opdrachtnemer de opdrachtgever heeft
gewaarschuwd, en desalniettemin de opdrachtgever uitvoering van de
betreffende werkzaamheden op de ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd,
niet aansprakelijk voor het door hem uitgevoerde werk op deze ondergrond.
5. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat aan de wettelijke verplichtingen, die
verband houden met de afdracht van sociale premies en loonbelasting en die
in verband staan met het aan hem opgedragen werk, stipt wordt voldaan.
Artikel 7 Rechten en Verplichtingen: Opdrachtgever
1. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te
verrichten.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over
het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) en de overige voor het werk te
verschaffen gegevens.
3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren
werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer
behoren zodanig en zo tijdig zijn verricht dat de uitvoering van het werk daarvan
geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de
opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
4. Indien de aanvang van het werk is vertraagd door omstandigheden die voor het
risico van de opdrachtgever komen, moet de opdrachtgever de voor de
opdrachtnemer verband houdende schade en kosten vergoeden.
5. Indien de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden
waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is moeten de daaruit voortvloeiende
schade en kosten door de opdrachtgever worden vergoed.
6. De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in
materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel zijn
verlangd. Als de gebreken voor opdrachtnemer kenbaar zijn moet hij de
opdrachtgever hierop wijzen.
7. De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande
aansluitingsmogelijkheden voor de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen.
De benodigde elektriciteit, gas en water en eventuele overige nutsvoorzieningen
zijn voor zijn rekening.
8. De opdrachtgever nodigt opdrachtnemer uit aanwezig te zijn bij alle
bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op diens
werkzaamheden of de voortgang daarvan.
9. Opdrachtgever stelt bouwvoorzieningen waaronder steigervoorzieningen
beschikbaar indien deze op of bij het bouwwerk aanwezig zijn. De bouw- en
steigervoorzieningen moeten voldoen aan wettelijke voorschriften alsmede aan
de door de Inspectie SZW gestelde c.q. te stellen veiligheidsvoorschriften.
10. Opdrachtgever zorgt ervoor dat toegangswegen en aanvoerwegen dusdanig
worden aangelegd en onderhouden dat het materiaal te allen tijde in volle
ladingen binnen werkafstand van het gebouw gebracht kunnen worden.
11. Het personeel van de opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige
toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij het werk.
12. De opdrachtgever draagt ervoor zorg dat de opzet en uitvoering van het werk
zodanig is dat daardoor de schade aan persoon, goed of milieu zoveel als
mogelijk wordt beperkt.
13. Opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van
chemisch- en bouwafval indien deze op of bij het bouwwerk aanwezig zijn.
14. De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt ook voor de
goede staat van te verwerken materialen en materieel dat door hem ter
beschikking wordt gesteld.
15. De verplichtingen vermeld onder de voorafgaande leden geven de opdrachtgever
geen aanspraak op vergoeding tegenover de opdrachtnemer.
Artikel 8 Meerwerk en wijzigingen in omvang van het werk
Wijzigingen in de opdracht en meer- en minderwerk moeten worden verrekend, ook
indien zij niet schriftelijk zijn opgedragen.
Artikel 9 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
1. De termijn waarbinnen het werk moet zijn opgeleverd staat in de overeenkomst
uitgedrukt:
a. hetzij in een aantal werkbare werkdagen;
b. hetzij in een aantal werkdagen, -weken of -maanden;
c. hetzij door een bepaalde dag te noemen.
2. Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen, worden
werkdagen, respectievelijk halve werkdagen als onwerkbaar beschouwd,
wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de
opdrachtnemer gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee
uren, door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden
gewerkt.
3. Als de oplevering van het werk zou moeten plaatsvinden op een dag die geen
werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van
oplevering.
4. De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd, kan door partijen
worden verlengd. Indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever
komende omstandigheden, of door het, door of namens de opdrachtgever
aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering
van het werk, kan van de opdrachtnemer niet gevergd worden dat het werk
binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd en heeft hij recht op
termijnverlenging.
Artikel 10 Opneming en goedkeuring
1. De opneming van het werk vindt plaats op schriftelijke tot de opdrachtgever
gerichte aanvrage van de opdrachtnemer waarin deze meedeelt op welke dag
het werk naar zijn oordeel voltooid zal zijn.
2. De opneming vindt zo spoedig mogelijk plaats. Uiterlijk is dat binnen acht dagen
na de in het eerste lid bedoelde dag. De datum en het tijdstip van opneming
worden aan de opdrachtnemer tijdig en zo mogelijk drie dagen tevoren
schriftelijk medegedeeld.
3. Nadat het werk is opgenomen wordt aan de opdrachtnemer binnen acht dagen
meegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd. Bij het eventueel niet
goedkeuren is dat met opgaaf van de gebreken die de redenen voor de
onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd dan wordt als
dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende
mededeling aan de opdrachtnemer is verzonden.
4. Binnen acht dagen na opneming moet een schriftelijke mededeling of het werk
al dan niet is goedgekeurd aan de opdrachtnemer zijn verzonden. Is dat niet het
geval, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.
5. Kleine gebreken die gevoeglijk voor een nog volgende betalingstermijn kunnen
worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij
een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. De opdrachtnemer is
gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
Artikel 11 Oplevering
1. Wanneer partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen wordt het
werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum
van oplevering zijn overeengekomen wordt het werk op of omstreeks deze
datum opgeleverd.
2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk is goedgekeurd of
geacht wordt te zijn goedgekeurd.
3. Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:
a. De opdrachtgever dit aan de opdrachtnemer mededeelt.
b. De opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik
neemt, met dien verstande, dat door het in gebruik nemen van een
gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
Artikel 12 Aansprakelijkheid en Overmacht
1. Opdrachtnemer kan zich beroepen op overmacht. Hierdoor is de uitvoering van
het werk onmogelijk door een oorzaak die opdrachtnemer niet kan worden
toegerekend. Deze oorzaak ligt evenmin in zijn risicosfeer. Hierdoor kan van de
opdrachtnemer niet kan worden gevergd dat het werk binnen de
overeengekomen termijn wordt opgeleverd. De opdrachtnemer heeft recht op
termijnverlenging, of is gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en
de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
2. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de
opdrachtgever niet kan worden toegerekend (overmacht) en evenmin in zijn
risicosfeer ligt dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen
vergoeding van door de opdrachtnemer gemaakte kosten.
3. Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van partijen onafhankelijke
omstandigheden welke redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst zeer
moeilijk dan wel onmogelijk maken. Hieronder te verstaan o.a.: vertraagde
levering van tijdig bestelde materialen; transportmoeilijkheden; mechanische en
ander storingen die de opdrachtnemer in zijn bedrijf treffen Bovendien is in
ieder geval ook, misdaad, molest; brand; werkstaking; uitsluiting; oproer;
bezetting, natuurrampen; overstromingen; epidemieën of oorlog.
4. De partij die zich beroept op het niet nakomen van de overeenkomst door de
wederpartij is gehouden alle nodige maatregelen te nemen ter beperking van de
te lijden schade. Indien deze maatregelen kosten met zich meebrengen, zullen
deze kosten door de tegenpartij worden vergoed.
Artikel 13 Zekerheid
1. De opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen
van de opdrachtgever.
2. Na het sluiten van de overeenkomst kan de opdrachtnemer zekerheid
bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn
betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de opdrachtgever in dit
geval weigert, of niet in staat is zekerheid te stellen is de opdrachtnemer
gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, of de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden dit naar keuze van de opdrachtnemer.
3. Partijen behouden zich het recht voor de gesloten overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen in
het geval de wederpartij:
a. in surséance van betaling verkeert;
b. in staat van faillissement wordt verklaard.
Artikel 14 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door
opdrachtnemer aan te geven wijze.
2. Na het verstrijken van de betaaltermijn is de opdrachtgever in verzuim. De
opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare
bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de
opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen
van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de
eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de
opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten
bedragen minimaal 15% over de openstaande factuur.
6. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in
aanmerking.
Artikel 15 Tussentijdse termijnen
1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te
vinden 14 dagen na de dag waarop de opdrachtnemer de termijnfactuur aan de
opdrachtgever heeft toegezonden.
2. Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is de
opdrachtnemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de
verschuldigde termijn is voldaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht
van de opdrachtnemer op vergoeding van kosten, schade en interesten
onverlet.
3. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de opdrachtnemer de
eindafrekening in. Deze bevat o.a. een specificatie van meer- en minderwerk. In
de eindafrekening is opgenomen al hetgeen de opdrachtnemer ingevolge de
overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen heeft. Eventueel reeds
betaalde termijnen worden in mindering gebracht op de verschuldigde
hoofdsom.
Artikel 16 Auteursrecht en Intellectuele eigendom
Het auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht van door opdrachtnemer geleverde
materialen berust bij de opdrachtnemer. Dit betreft alle verstrekte stukken, zoals
offertes, projectbeschrijvingen, readers, presentaties, hand-outs, rapporten,
adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen of software. Al deze materalen zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever Het is niet
toegestaan het materiaal te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook. Het is niet
toegestaan het materiaal opnieuw te exploiteren. Ook is het niet toegestaan het
materiaal te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor het ter beschikking is
gesteld.
Van deze bepalingen kan in de offerte worden afgeweken, maar slechts expliciet.
Artikel 17 Risico- en Eigendomsvoorbehoud
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht van eigendom voor van alle geleverde
materialen, onderdelen daarvan dan wel gereedschappen voor zover de
geleverde materialen nog niet zijn verwerkt.
2. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen – bestemd respectievelijk
nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden – ter plaatse van het werk
respectievelijk op het bouwterrein zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever het
risico van schade, van welke aard dan ook aan deze materialen, onderdelen en
gereedschappen, daaronder begrepen de schade op grond van ontvreemding,
brand, waterschade en molest. Dit lijdt uitzondering indien en voor zover
opdrachtgever kan aantonen dat beschadiging door welke oorzaak dan ook het
gevolg is van nalatigheid aan de zijde van de opdrachtnemer.
Artikel 18 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan door haar
geleverde diensten, tenzij deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nooit het factuurbedrag te boven
gaan.
3. Opdrachtnemer zorgt voor een deugdelijke verzekering tegen
aansprakelijkheid. Eventuele schadevergoeding kan nimmer het maximale
uitkeringsbedrag van deze verzekering overstijgen.
4. Opdrachtnemer bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij
ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan
inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en
niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk
zou zijn.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Artikel 19 Persoonsregistratie
1. De persoonsgegevens van de opdrachtgever en eventuele andere betrokken
personen, wiens opdracht door opdrachtnemer is aanvaard zullen in haar
klantenbestand worden opgenomen.
2. Opdrachtnemer bewaart zo min mogelijk persoonsgegevens, in ieder geval
geen bijzondere gegevens.
3. De gegevens zullen zo kort mogelijk worden bewaard.
4. Opdrachtnemer verstrekt zonder toestemming van de opdrachtgever geen
persoonsgegevens aan derden, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.
Artikel 20 Toepasselijk recht
Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing. Eventuele
geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is in het
arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is.
Het staat opdrachtnemer vrij om een geschil voor te leggen aan een andere
bevoegde rechter.
Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen
van deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.
Artikel 21 Versie(s)
Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van opdrachtnemer.
Zij worden op verzoek toegezonden en zijn altijd te raadplegen door de
opdrachtgever. Opdrachtgever is bekend met de inhoud van de voorwaarden. Het
staat opdrachtnemer vrij om een nieuwe versie van de voorwaarden te publiceren.
Deze is van toepassing op na de datum van publicatie aangegane overe